ZWCAD Classic Ýndir 

Tasarým

 

Resim

Çizimlerinize raster resimler ekleyerek tasarýmlarýnýzý daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz, ZWCAD Classic supports BMP, TIF, GIF, JPG, PNG, PCX, TGA ve ECW dahil olmak üzere çok sayýda resim formatýný destekliyor.

 

Mleader

Çoklu öncüler, birden fazla öncü çizgisine notlar eklemenize olanak veriyor. Var olan bir çoklu öncü nesnesine bir öncü çizgisi ekleyebilir veya öncü çizgisini kaldýrabilirsiniz.

 

Tarama

Alanlarý veya nesneleri, katý dolgu, degrade veya önceden tasarlanan tarama deseniyle doldurun. Bu sunum sýrasýnda çizimi dikkat çekici kýlacak. ZWCAD Classic, yaygýn kullanýlan CAD yazýlýmlarý tarafýndan oluþturulan .pat dosyalarýný destekler.

 

 

Revizyon Bulutu

Revizyon bulutlarý, ilgili revizyon içeren bölgelere çeker. Revizyon bulutunun þeklini seçebilirsiniz: Normal veya kaligrafik bulutlar çizin, daire, elips, çokgen gibi nesneleri revizyon bulutuna dönüþtürün.

 

 

Blok

Block fonksiyonu, birden fazla nesneyi tek bir nesneye dönüþtürerek, çizim bileþenlerinin standartlaþmasýný ve bunlarý diðer çizimlerde de kullanabilmenizi saðlar. Attribute bloklarý, ürün numarasý, fiyat ve çok satýrlý detay bilgileri gibi herhangi metinsel bilgiyi içerebilir.

 

 

 

 

Yönetim

 

Araç Paletleri

Tool Palettes fonksiyonu, blok, tarama desenleri, varlýklar ve hatta üçüncü parti geliþtiricilerden gelen içerikler gibi "araçlarý" organize etmenin, paylaþmanýn ve saklamanýn en verimli yoludur.

 

Tasarým Merkezi

Design Center, bilgisayarýnýzdaki veya lokal aðýnýzdaki diðer bilgisayarlardaki herhangi bir CAD kaynaðýnda arama yapmanýzý ve bu kaynaklara eriþmenizi saðlar. Geçerli çizime baþka çizimlerden ölçümlendirme stili, blok, metin stili, çizgi tipleri ve hatta katmanlarý aktarabilirsiniz.

 

 

Katman Özellikleri Yöneticisi

Katman Özellikleri Yöneticisi, toplu iþlemler için tüm katmanlarý ve özelliklerini listeler. Yöneticide özellikleri düzenleyerek ve deðiþiklikleri uygulayarak çizimin görsel karmaþýklýðýný azaltabilirsiniz.

 

 

 

 

Arayüz

 

Kullanýcý Dostu Arayüz

ZWCAD Classic'in Windows-tarzý kullanýcý arayüzü, menüleri, araç çubuklarýný, komut satýrýn ve iletiþim pencerelerini Windows kullanýcýlarýnýn aþina olduðu þekilde organize eder. ZWCAD Classic ile doðrudan çalýþmaya baþlamanýzý saðlar. Çizim sekmeleriyle açýk çizimler arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.

 

Özelleþtirilebilir Kullanýcý Arayüzü

ZWCAD Classic menünüzü, komutlarýný, araç çubuklarýný, kýsayol tuþlarýný ve komut kýsaltmalarýný özelleþtirebilirsiniz. ZWCAD Classic en uyumlu tasarým ortamýný sunarak verimli çalýþmanýzý saðlýyor.

 

 

 

Zamandan Tasarruf

 

Dosya karþýlaþtýrma

File Compare fonksiyonu, birbirine benzer görünen iki çizim arasýndaki farklý bulmanýzý kolaylaþtýrýr. Deðiþtirilen nesneleri, bloklarý ve hatta harici referanslarý renk kodlarýyla vurgular. Renk ve filtreler gibi karþýlaþtýrma ayarlarýný özelleþtirebilirsiniz.

 

Ölçümlendirme Çizgisini Kesme

Dimension break fonksiyonu, çizgileri ayýrmadan üstüste geçen ölçümlendirme çizgilerinin keser, böylece çizim çok daha anlaþýlýr bir hal alýr. Kesilen çizgileri ayarlamak hala çok kolaydýr.

 

 

Harici Referanslar

Tüm DWG dosyasýný dýþ referans olarak alýn. Böylece tüm ekibin büyük tasarýmlarda ortak çalýþmasýný saðlarken dosya boyutunu fazla büyütmemiþ olursunuz.

 

 

Katý Profil

Solid Profile özelliði, 3D profilleri kolaylýkla oluþturur. 2D ve 3D profiller oluþturabilirsiniz. Gizli ve görünür çizgiler otomatik olarak farklý bir katmana yerleþtirilir.

 

 

Alan

Bazen çizimlerdeki metin bilgilerini güncellemeniz gerekir. Bu sýkýntý veren iþlem field fonksiyonu ile çözülebilir. Bilgileri sizin için otomatik olarak günceller.

 

 

Tablo

Table özelliði, tek adýmda, kolaylýkla düzenli tablolar oluþturur. Yerinde düzenleme, tablo hücrelerini Microsoft Excel'de olduðu gibi düzenlemenizi saðlar. Ek olarak tablolar Excel programýna aktarýlabilir, Excel tablolarý içe alýnabilir.

 

 

 

 

Çýktý

 

Plot

Çizimleri dosya olarak veya kaðýda yazdýrabilirsiniz. Kaðýt boyutu, yazdýrma ölçeði, yazdýrma stili seçme ve yazýcý ekleme gibi son ayarlarý yapmak üzere birden fazla seçenek bulunur.

 

Yayýnlama

Publish komutuyla modeller ve yerleþimler tek veya çok sayfalý DWF dosyasý olarak kaydedilebilir veya yazdýrýlabilir. Böylece çizimlerinizi iþ arkadaþlarýnýz veya müþterilerinizle güvenli ve hýzlý þekilde paylaþabilirsiniz.

 

 

eTransfer

Etransmit komutu müþterilerinizle dosya paylaþýmý sürecini geliþtirir. Basit bir týklamayla tüm baðlantýlý çizimleri ve kullanýlan öðeleri tek bir pakette toplarlayýn. Pakette çizimler, resimler, dýþ referanslar, yazýtipleri ve eklemek isteyeceðiniz diðer dosyalar yer alýr.

 

 

Render

3D modellerin gerçekçi görünümü, müþterinizi 2D çizimlerden daha çok etkiler. ZWCAD Classic render için zengin çeþitlilikte malzeme, çeþitli ýþýk tipleri ve ortam ayarlarý içerir. Tasarým vizyonunuzu sergilemeniz ve diðerlerine göre öne çýkmaz için güzel bir yol.

 

 

 

     
 

ZWCAD Classic

15. yýl için çýkarýlan ZWCAD Classic, üretkenliði arttýrmakla kalmayýp bütçeniz için en büyük deðeri saðlayan, uyumlu, kullanýmý kolay ve güçlü bir fonksiyonaliteye sahip bir üründür.

ZWCAD Classic Ýndir

 
     
 
     
 

ZWCAD 2017 Çok Yakýnda

Aradýðýnýz daha hýzlý, güvenilir ve verimli bir CAD programýysa, CAD tasarýmlarýnýzda büyük fark yaratacak olan ZWCAD 2017 sürümünü bekleyin.

 
     

ZWCAD Trkiye
tag:mimari proje,elektrik projesi,peyzaj cizimi,statik proje,tesisat projesi,dogalgaz projesi,Tasarim,Dizayn,Proje,insaat projesi