Z 0 nedir?
2 boyutlu çizimlerdeki objelerin Z koordinatýný sýfýrlamaktýr.

Z koordinatlarý neden bozulur?
2 boyutlu çizim yapýyorken çoðunlukla 3 boyutlu objeler, bloklar içeren çizimlerin mevcut çizimde kullanýlmasý nedeniyle bozulur. Bazý durumlarda kullanýcý 3 boyutlu bir obje kullanmadýðýný düþünse bile baþkasýndan aldýðý bir çizimde aslýnda 2 boyutluymuþ gibi görünen bir obje eðer 3 boyuluysa bu objenin yakalama noktalarýný kullanarak çizim yaptýðýnýzda yeni çizilen objelerin Z koordinatlarýnýn bozuk olma olasýlýðý çok yüksektir. Çünkü 2 boyuttayken (Top View'da) Wireframe (çizgisel görünüþ modu) modda 3 boyutlu objeler 2 boyutlu objeler gibi görünürler.

ZWCAD ile çalýþýrken Z koordinatý bozulmuþ objelerde ESNAP nesne kenetleme modlarý düzgün çalýþmaz.

ZWCAD ile çalýþýrken Z koordinatý bozulmuþ objelerde Trim, Extend, Chamfer ve Fillet gibi komutlar düzgün çalýþmaz.

Bu nedenle eðer 2 boyutlu çizimler yapýyorsanýz mutlaka objelerinizin Z koordinatlarýnýn deðerinin 0 (Sýfýr) olmasý gerekir.

Bu lisp dosyasýný ZWCAD'e yükledikten sonra çalýþtýrmak için komut sarýna "Z0" yazmanýz gerekmektedir.

Download
Download says: 3029, Boyut: 0.0815 mb
ZWCAD Z 0 (Z Sýfýr) lisp i ile Z koordinatý sýfýrlama


ZWCAD Trkiye
tag:mimari proje,elektrik projesi,peyzaj cizimi,statik proje,tesisat projesi,dogalgaz projesi,Tasarim,Dizayn,Proje,insaat projesi